Zmluvné podmienky

 

Prístupom na jtybusinesshub.com súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami („Podmienky“), ktoré sme vyvinuli, aby sme všetkým našim používateľom poskytli vynikajúci zážitok a aby sme mohli chrániť naše vlastníctvo, tak aby sme mohli naďalej prevádzkovať tento web.

 

Používaním webu jtybusinesshub.com alebo súvisiacich služieb alebo produktov zároveň vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Túto webovú stránku nesmiete používať, ak nesúhlasíte s niektorými z týchto podmienok alebo s ich zásadami ochrany osobných údajov.

 

Maloleté osoby alebo osoby mladšie ako 18 rokov nemôžu používať tento web.

Autorské práva


Súhlasíte s tým, že všetok obsah tejto webovej stránky a súvisiacich služieb je majetkom stránky jtybusinesshub.com a jej poskytovateľov / vlastníkov služieb. Všetky práva vyhradené.

 

Súhlasíte s tým, že nemáte oprávnenie a nebudete kopírovať, rámovať, reprodukovať, opätovne publikovať, nahrávať, upravovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vytvárať diela odvodené z akéhokoľvek obsahu zo stránky jtybusinesshub.com a súvisiacich služieb, ani predávať či používať na akékoľvek komerčné účely.

 

Súhlasíte s tým, že nemáte oprávnenie a nebudete publikovať žiadny materiál z tejto webovej stránky v žiadnom inom médiu; predaj, sublicencovanie a / alebo iná komercializácia akýchkoľvek materiálov z tejto webovej stránky;

 

Súhlasíte s tým, že nemáte povolenie a že nebudete verejne predvádzať a / alebo zobrazovať žiadny materiál webovej stránky;

 

Súhlasíte s tým, že nemáte oprávnenie a nebudete používať tento web tak, aby to poškodzovalo alebo mohlo poškodiť túto webovú stránku;

 

Súhlasíte s tým, že nemáte povolenie a že nebudete používať túto webovú stránku žiadnym spôsobom, ktorý by ovplyvnil prístup používateľov k tejto webovej stránke;

 

Súhlasíte s tým, že nemáte oprávnenie a že nebudete túto webovú stránku používať v rozpore s platnými zákonmi a predpismi alebo akýmkoľvek spôsobom poškodiť webovú stránku alebo akúkoľvek osobu alebo podnikateľský subjekt;

 

Súhlasíte s tým, že nemáte povolenie a že sa v súvislosti s touto webovou stránkou nezúčastňujete nijakej ťažby dát, zberu dát, extrakcie dát ani žiadnej inej podobnej činnosti;

Súhlasíte s tým, že nemáte povolenie a nebudete používať túto webovú stránku na zapojenie sa do akejkoľvek reklamy alebo marketingu;

 

Súhlasíte s tým, že nemáte povolenie a nebudete používať obsah žiadnym spôsobom, ktorý by naznačoval, že jtybusinesshub.com podporuje vaše podnikanie, službu, nápad alebo vás osobne;

 

Žiadne záruky

Súhlasíte s tým, že táto webová stránka je poskytovaná „tak, ako je“, so všetkými chybami, a jej poskytovatelia / vlastníci služieb neposkytujú nijaké vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa tejto webovej stránky alebo materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke;

 

Súhlasíte s tým, že nič obsiahnuté na tejto webovej stránke nebude interpretované ako informácia, ktorá vám radí vo vašej konkrétnej situácii, a že to, čo je to uvedené na jtybusinesshub.com, ešte neznamená, že akcia alebo krok bude vo vašej situácii fungovať;

 

Súhlasíte s tým, že žiadne informácie na jtybusinesshub.com by sa nemali považovať za náhradu právnej pomoci, lekárskej pomoci alebo rady kvalifikovaného obchodného poradcu alebo iného odborníka;

Obsah tretích strán

Súhlasíte a beriete na vedomie, že poskytovatelia služieb / vlastníci jtybusinesshub.com môžu povoliť umiestňovanie obsahu tretích strán na webovú stránku alebo do iných služieb;

Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci nepreberajú zodpovednosť za takýto obsah a neposkytujú na takýto obsah žiadne záruky;

 

Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci v žiadnej situácii nenesú zodpovednosť za obsah tretích strán, ani za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ako sú nepriame alebo náhodné alebo represívne škody, a to ani za poskytnuté služby a produkty, za akékoľvek ohováranie, nezákonné konanie alebo materiál porušujúci autorské práva;

 

Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci si vyhradzujú právo na odstránenie tohto obsahu podľa vlastného uváženia alebo bez udania dôvodu;

 

Informácie generované používateľom
 

Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci môžu v súčasnosti alebo v budúcnosti umožniť používateľom zadávať informácie, ktoré sa majú verejne zobraziť. S ohľadom na osobnú bezpečnosť a ochranu majetku dôrazne odporúčame, aby používatelia nezahŕňali informácie, ktoré by ich mohli osobne identifikovať, ak si to neprajú;

 

Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci môžu kedykoľvek odstrániť akékoľvek informácie poskytnuté používateľmi z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, neposkytuje však nijaké záruky, že tieto informácie číta, sleduje, kontroluje alebo hodnotí;

 

Súhlasíte s tým, že ak jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci odstránia taký alebo podobný obsah, nebudete ho už môcť znova uverejniť;

 

Súhlasíte s tým, že na požiadanie jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľov služieb / vlastníkov nebudete zverejňovať alebo nebudete zadávať zverejnenie iným akýkoľvek ďalší obsah na jtybusinesshub.com alebo v súvisiacich službách;

 

Súhlasíte s tým, že umiestnením informácií na jtybusinesshub.com alebo súvisiacich službách potvrdzujete:

že vlastníte všetok obsah, že nijakým spôsobom neporušuje práva žiadnej inej osoby alebo subjektu, že jeho účelom nie je získavanie alebo propagácia akéhokoľvek druhu, že nepodnecuje k protiprávnemu konaniu, že nepodporuje žiadne správanie, ktoré by bolo škodlivé pre poslanie webovej stránky, že nijakým spôsobom nezosobňuje žiadnu osobu alebo subjekt, že nie je nijako urážlivý alebo hanlivý, nie je nijako obscénny, obťažujúci alebo nevkusný, že neodkazuje na iného používateľa jtybusinesshub.com znevažujúcim spôsobom, že nemá v úmysle ponúkať právne alebo lekárske či iné rady, na ktoré nemá používateľ licenciu, že neporušuje literu ani ducha čohokoľvek iného v týchto Zmluvných podmienkach;

 

Súhlasíte s tým, že umiestnením informácií na jtybusinesshub.com alebo súvisiacich službách, poskytujete jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľom služieb / vlastníkom neexkluzívne, bez licenčných poplatkov, bez platieb, celosvetové, neodvolateľné, trvalé, neobmedzené právo na použitie, kopírovanie, ukladanie, distribuovanie, upravovanie, prekladanie, vytváranie diela odvodené od vašich informácií vo všetkých médiách v súčasnosti alebo v budúcnosti, ktoré môžu vzniknúť;

 

Súhlasíte s tým, že umiestnením informácií na jtybusinesshub.com a / alebo súvisiacich službách, odškodníte, nepoškodíte a budete brániť jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľov služieb / vlastníkov proti akýmkoľvek nárokom, ktoré môžu vzniknúť z umiestnenia vašich informácií na jtybusinesshub.com alebo súvisiacich službách.

 
Odškodnenie

Súhlasíte, že nepoškodíte a odškodníte jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľov služieb / vlastníkov za akékoľvek nároky, straty, škody, náklady (vrátane právnych poplatkov) , ktoré môžu byť spôsobené vašim prístupom alebo používaním jtybusinesshub.com alebo akejkoľvek súvisiacej služby vrátane tých, ktoré boli poskytnuté tretími stranami;

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Súhlasíte a beriete na vedomie, že aj keď na tejto webovej stránke používame SSL / HTTPS, ktorú poskytuje webový hostiteľ Godaddy (tu) na šifrovanie komunikácie našich používateľov so servermi, aby tretie strany nemohli zachytiť oheresobné údaje, prenos informácií prostredníctvom Internetu nie je úplne bezpečný. Akýkoľvek prenos je preto na vaše vlastné riziko.

Súhlasíte s tým, že používate jtybusinesshub.com a všetky súvisiace služby výlučne na svoje vlastné riziko, že na jtybusinesshub.com a na akékoľvek súvisiace služby neexistuje výslovná ani implicitná záruka presnosti, kvality a chýb.

 

Súhlasíte a beriete na vedomie, že vzhľadom na množstvo ponúkaného obsahu, nie je možné sa vyhnúť chybám, preklepom a opomenutiam;

 

Súhlasíte s tým, že neexistuje žiadna záruka, že akýkoľvek obsah na jtybusinesshub.com a súvisiacich službách môže byť pre vašu situáciu akýmkoľvek spôsobom vyhovujúci;

 

Súhlasíte s tým, že neexistuje žiadna záruka, že web alebo servery poskytujúce prístup na webovú stránku alebo k iným službám neobsahujú počítačové vírusy ani iné komponenty, ktoré by mohli byť škodlivé.

 

Obmedzenie zodpovednosti

 

Súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nenesú jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci alebo poskytovatelia jeho obsahu zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu vrátane nepriamych, náhodných alebo represívnych škôd vyplývajúcich z použitia alebo nemožnosti použitia webstránky jtybusinesshub.com a súvisiacich služieb a akýchkoľvek produktov alebo služieb predávaných prostredníctvom alebo v súvislosti s jtybusinesshub.com a súvisiacimi službami prostredníctvom tretích strán, a to aj za akékoľvek ohováranie, nezákonné konanie alebo materiál porušujúci autorské práva akejkoľvek tretej strany;

 

Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci alebo poskytovatelia jeho obsahu v žiadnom prípade nebudú zodpovední v akejkoľvek sume peňazí.

Právo na zmenu alebo pozastavenie služieb
 
Súhlasíte s tým, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci môžu kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť jeho služby alebo ktorékoľvek časti ich služieb a môžu vyžadovať, aby ste nemali prístup k žiadnym alebo všetkým ich službám.
 
Reklamy tretích strán, odkazy, iné webové stránky
 

Súhlasíte a beriete na vedomie, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci nekontrolujú ani neschvaľujú obsah prepojený do/z webovej stránky tretími stranami;

 

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci výslovne alebo implicitne nepotvrdzujú, neschvaľujú ani nijakým spôsobom nepreberajú zodpovednosť za obsah alebo činnosti, ktoré môžete robiť na webových stránkach tretích strán;

  

Súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nenesú jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci alebo poskytovatelia jeho obsahu zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, vrátane nepriamych, náhodných alebo represívnych škôd vyplývajúcich z použitia akejkoľvek webovej stránky tretej strany prepojenej s jtybusinesshub.com a súvisiacimi službami a všetkými produktmi alebo službami predávanými prostredníctvom webových stránok tretích strán alebo v súvislosti s nimi, a to vrátane ohovárania, nezákonného konania alebo porušenia materiálu tretích strán.

 

Autorské práva ostatných

 

Súhlasíte a beriete na vedomie, že jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia služieb / vlastníci rešpektujú duševné vlastníctvo ostatných osôb, a jeho prispievateľov a používateľov zachováva na rovnakej úrovni;

 

Súhlasíte ako poskytovateľ obsahu s tým, že neprinesiete nič, na čo už majú autorské práva iní, a ak tak urobíte, budete ako jediný zodpovedný, a že odškodníte a nepoškodíte a budete brániť jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľov služieb / vlastníkov pred akýmikoľvek nárokmi. čokoľvek, čo môže vzniknúť z umiestnenia vášho obsahu na jtybusinesshub.com alebo súvisiacich službách;

 

Súhlasíte a beriete na vedomie ako poskytovateľa obsahu, ak si jtybusinesshub.com a jeho poskytovatelia / vlastníci služieb uvedomia, že váš obsah nevlastníte. Odstráni sa a nikdy vám nebude dovolené prispievať na webovú stránku;

 

Zakázané používanie

 
Akákoľvek činnosť, ktorá predstavuje porušenie týchto Zmluvných podmienok, môže mať za následok pozastavenie práva autora používať webovú stránku a súvisiace služby.

Skupinová činnosť nie je povolená
 
V rozsahu, v akom to povoľuje zákon, súhlasíte s tým, že si nebudete uplatňovať nárok alebo sa k nikomu inému nepripojíte pri vymáhaní akýchkoľvek spoločných alebo triednych alebo reprezentatívnych nárokov vrátane právnych, arbitrážnych alebo iných konaní proti jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľom služieb / vlastníkom.
 
Obmedzenia
 

Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok voči jtybusinesshub.com a jeho poskytovateľom služieb / vlastníkom a súvisiacim službám (s výnimkou prípadu už zakúpeného produktu) bude uplatnený do jedného mesiaca po udalosti, ktorá vedie k takémuto nároku. Akýkoľvek nárok podaný po mesačnom limite sa považuje za neplatný.

Súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky voči jtybusinesshub.com týkajúce sa produktu, ktorý si zakúpite na našej webovej stránke, budú uplatnené do 24 hodín po zakúpení produktu. Po prekročení tohto limitu sa akékoľvek nároky týkajúce sa produktu, ktorý zakúpite na našej webovej stránke, považujú za neplatné.

 

Úplná dohoda

 

Tieto Zmluvné podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a jtybusinesshub.com a súvisiacimi službami a jej poskytovateľmi služieb / vlastníkmi a nahrádza každú predchádzajúcu dohodu a akúkoľvek ústnu dohodu.

Ak bude ktorákoľvek časť týchto Zmluvných podmienok služby vyhlásená za neplatnú alebo v rozpore s právnymi predpismi, zvyšok Zmluvných podmienok zostáva platný.

 

Ďakujeme
 
Ďakujeme, že používate jtybusinesshub.com a súvisiace služby.
 
 
 
Terms and Conditions Agreement

By accessing jtybusinesshub.com you agree to be bound by these Terms and Conditions (“Terms”) we have developed to help deliver a great experience for all of our users and to help us to be able to protect our properties so we may continue to operate this website.

By using jtybusinesshub.com or related services or products you are also agreeing to our Privacy Policy.

You must not use this Website if you disagree with any of these terms or its privacy policy.

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

Copyrights

You agree that all of the contents of this website and related services are properties of jtybusinesshub.com and its service providers/owners. All rights reserved. 

You agree that you are not allowed and you shall not copy, frame, reproduce, republish, upload, modify, distribute, transmit, display, create works derived from, or sell or use for any commercial purposes any content from jtybusinesshub.com and related services.

You agree that you are not allowed and you shall not publish any material of this Website in any other media; selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any material of this Website; 

You agree you are not allowed and you shall not publicly performing and/or showing any Website material; 

You agree you are not allowed and you shall not use this Website in any way that is or may be damaging to this Website; 

You agree you are not allowed and you shall not use this Website in any way that impacts user access to this Website;

You agree you are not allowed and you shall not use this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity; 

You agree you are not allowed and you shall not engage in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website; 

You agree you are not allowed and you shall not use this Website to engage in any advertising or marketing;

You agree you are not allowed and you shall not use the content in any way that suggests that jtybusinesshub.com endorses your business, service, idea or you personally;

No Warranties

You agree that this Website is provided “as is,” with all faults, and its service providers/owners express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website; 

You agree that nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you for your particular situation and that also because it is mentioned on jtybusinesshub.com, does not mean that the action or step is going to work in your situation;

You agree that no information on jtybusinesshub.com should be considered as a substitute for legal advice, medical advice, or advice of a qualified business advisor or other professional;

Third Party Content

You agree and acknowledge that jtybusinesshub.com service providers/owners may allow content from third parties to be placed on the website or other services;

You agree that jtybusinesshub.com and its service providers/owners take no responsibility for such content and provides no warranties of any kind for such content;

You agree that in no situation will jtybusinesshub.com and its service providers/owners have any liability for such third party content, including for any damages of any kind, such as indirect or incidental or punitive damages, including for services and any products or services sold, for any defamatory or illegal conduct, or infringing material;

You agree that jtybusinesshub.com and its service providers/owners reserve the right to remove such content with or without cause at its own discretion;

User Generated Information

You agree that jtybusinesshub.com and its service providers/owners may currently or at a future time allow users to submit information to be publicly displayed. In consideration of personal safety and protection of property, we strongly suggest that users do not include information that may personally identify them if they wish so;

You agree that jtybusinesshub.com and its service providers/owners may remove any information submitted by users at any time for any reason or no reason, but makes no warranties that it is reading, monitoring, reviewing or evaluating such information;

You agree that if jtybusinesshub.com and its service providers/owners remove such content that you will not repost such content or similar content again;

You agree that upon request from jtybusinesshub.com and its service providers/owners that you will not post or cause to be posted by others any additional content on jtybusinesshub.com or related services;

You agree that by placing information on jtybusinesshub.com or related services you represent:

that you own all of the content, that it does infringe upon the rights of no other person or entity in any way, that it is not intended to be a solicitation or advertising of any kind, that it does not encourage any conduct that is unlawful, that it does not encourage any conduct that would be harmful to the mission of the website, that it does not in any way impersonate any person or entity, that is not in any way libelous or defamatory, that is not in any way obscene or harassing, that is not in poor taste, that it does not refer to any other user of jtybusinesshub.com in a disparaging way, that it does not purport to offer legal or medical or other advice for which the user is not licensed to do so, that it does not violate the letter or the spirit of anything else in this Terms and Conditions Agreement;

You agree by placing information on jtybusinesshub.com or related services, you are granting jtybusinesshub.com and its service providers/owners a non-exclusive, royalty-free, payment-free, worldwide, irrevocable, perpetual, unlimited right to use, copy, store, distribute, modify, translate, create derivative works from, your information in all media now in existence or that may be created in the future;

You agree by placing information on jtybusinesshub.com and or related services, to indemnify and hold harmless and to defend jtybusinesshub.com and its service providers/owners against any claims whatsoever that may arise from your information being placed jtybusinesshub.com or related services.

Indemnification

You agree you will hold harmless and indemnify jtybusinesshub.com and its service providers/owners against any claims, losses, damages, costs (including legal fees) that may be due to your access or use of jtybusinesshub.com or any related service including those provided by third parties;

Disclaimer

You agree that you are using jtybusinesshub.com and any related service totally at your own risk, that there is no express or implied warranty as to the accuracy, quality, lack of errors, on jtybusinesshub.com and on any related services;

 

You agree and acknowledge that given the amount of content being offered, errors, mistakes and omissions are inevitable;

You agree that there is no warranty that any of the content on jtybusinesshub.com and any related service may be suitable in any way for your situation;

You agree that there is no warranty stating that the website or servers providing access to the website or other services are free of computer viruses or other components that may be harmful.

Liability Limitation

You agree that in no situation will jtybusinesshub.com and its service providers/owners, or its content providers have any liability for any damages of any kind, including indirect or incidental or punitive damages arising out of the use of or the inability to use jtybusinesshub.com and related services and any products or services sold through or in connection with jtybusinesshub.com and and related services through third parties, including for any defamatory, illegal conduct, or infringing material of any third party;

You agree that in no case will jtybusinesshub.com and its service providers/owners, or its content providers be liable in any amount of money.

Right to Change or Suspend Services

You agree that jtybusinesshub.com and its service providers/owners may at any time change or suspend its services or any parts of its services and it may require you to not access any or all of its services.

Third Party Advertisements, Links, Other Websites

You agree and acknowledge jtybusinesshub.com and its service providers/owners do not review or endorse the content linked to/from its websites by third parties;

You agree that and acknowledge that jtybusinesshub.com and its service providers/owners are not explicitly or implicitly endorsing, approving, or in any way taking responsibility for content or activities that you may do on third party websites;

You agree that in no situation will jtybusinesshub.com and its service providers/owners, or its content providers have any liability for any damages of any kind, including indirect or incidental or punitive damages arising out of the use of any third party website linked to jtybusinesshub.com and related services and any products or services sold through or in connection with third party websites, including for any defamatory, illegal conduct, or due to infringing material of any third party.

Copyrights of Others

You agree and acknowledge that jtybusinesshub.com and its service providers/owners respects the intellectual property of others and it holds its contributors and users to the same standard;

You agree as a content provider to not bring anything that has already a copyright and if you do so  you will be the only one hold liable and that you will indemnify and hold harmless and defend jtybusinesshub.com and its service providers/owners against any claims whatsoever that may arise from your content being placed on jtybusinesshub.com or related services;

You agree and acknowledge as content provider if jtybusinesshub.com and its service providers/owners realize that you do not own your content it will be delete and you will never be allowed to contribute to the website;

Prohibited Uses

Any action that constitutes a breach to this Terms and Conditions Agreement can result to a suspension of the right of the author to use the website and related services. 

Class Action Not Allowed

To degree that the law allows, you agree not to pursue or to join anyone else in pursuing any kind of joint or class or representative claim including legal claim, arbitration claim or any other type of proceeding against jtybusinesshub.com and its service providers/owners.

Limitations

You agree that any claim against jtybusinesshub.com and its service providers/owners and related services will be made within a month after the incident occurs that leads to such a claim. Any claim placed after a month limit shall be considered null and void.

Full Agreement

This Terms and Conditions agreement represents the full agreement between you and jtybusinesshub.com and related services and its service providers/owners, and supersedes any prior agreement and any oral agreement.

If any part of this Terms of Service shall be declared invalid or in contrary to law, the rest of the Terms of Service shall remain valid.

Thank You

Thank you for using jtybusinesshub.com and related services.

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.